SURF SNOWDONIA’S
WELSH LANGUAGE POLICY 2016

Police Dwyieithog Surf Snowdonia 2015/16

Datganiad Polisi

 

Rydym yn ymroddedig i’r gymuned Cymraeg yr ydym yn rhan o, ac rydym yn hyrwyddo’r iaith Gymraeg, treftadaeth a diwylliant.

 

Mae ein polisi dwyieithog yn cydnabod yr hyn a gyflawnwyd hyd yn hyn, a byddwn yn parhau i ystyried datblygiad y polisi wrth i bolisïau, gwasanaethau a mentrau newydd gael eu cyflwyno.

 

Rydym yn gweld y polisi hwn yn ffurfio rhan o ymrwymiad blaengar ac sy’n edrych i’r dyfodol o fewn y diwydiant gweithgareddau antur yng Ngogledd Cymru i hyrwyddo gwlad ddwyieithog.

 

Delwedd Gorfforaethol

 

• Mae’r geiriau ‘Surf Snowdonia’, pan ddefnyddir i ddynodi ein henw, bob amser yn Saesneg yn unig. Ar wahân i’r un eithriad hwn, ein nod yw gwneud ein delwedd gyhoeddus a delwedd gorfforaethol yn gwbl ddwyieithog. Mae hyn yn cynnwys y defnydd o benawdau llythyrau, cardiau busnes, llofnodion e-bost a dogfennaeth busnes perthnasol.

 

• Rydym bob amser yn rhoi ystyriaeth i’r iaith Gymraeg wrth gynllunio prosiectau ac ymgyrchoedd newydd.

 

Arwyddion

 

• Mae ein holl arwyddion parhaol ar y safle Surf Snowdonia yn ddwyieithog.

 

• Bydd yr iaith Gymraeg yn ymddangos gyntaf ar unrhyw arwyddion newydd.

 

Llenyddiaeth Marchnata a Gwybodaeth

 

• Lle bynnag y bo’n bosibl rydym yn ymdrechu i gael llenyddiaeth marchnata, hyrwyddo ac addysgiadol dwyieithog.

 

• Mae gennym ni fwydlenni Cymraeg yn ein Bwyty.

 

Staff sy’n Siarad Cymraeg

 

• Mae’r staff sydd ar gael i siarad Cymraeg yn amrywio o ddydd i ddydd yn y gwahanol adrannau. Rydym hefo o leiaf un aelod o staff sy’n ddwyieithog yn gweithio yn pob adran gwasanaeth cwsmer ar unrhyw adeg.

 

• Rydym yn annog ein staff i siarad Cymraeg ac mae staff sy’n siarad Cymraeg yn gwisgo bathodyn cydnabyddedig gan Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, I ddangos eu bod yn siarad yr iaith.

 

Gwasanaeth Ffon Cymraeg

 

• Mi fydd’na weithdrefn yn ei lle ar gyfer cyfarchiad ffôn ddwyieithog yn y tymor 2016.

 

• Os bydd galwr yn gofyn am gael siarad yn Gymraeg byddant yn cael eu trosglwyddo i aelod o staff sy’n siarad Cymraeg sy’n gallu delio â’u hymholiad, os oes siaradwr Cymraeg ar gael.

 

• Os nad yw unrhyw sairadwyr Cymraeg ar gael ar y pryd byddwn yn byddwn yn trefnu amser i ffonio’r cwsmer yn ôl.

 

• Mae gennym ni neges ffôn allan o oriau dwyieithog.

 

Gwefan a Chyfryngau Cymdeithasol

 

• Mae gennym wefan dwyieithog rydym yn diweddaru yn rheolaidd.

 

• Rydym yn cyfathrebu mewn Saesneg a Chymraeg, lle mae’n addas, ar ein cyfryngau cymdeithasol. Rydym yn ateb cwestiynau neu sylwadau Cymraeg ar gyfryngau cymdeithasol yn Gymraeg.

 

• Ar hyn o bryd nid yw ein system archebu yn gallu fod yn dwyieithog. Rydym am ceisio gwella hyn yn y dyfodol.

Recriwtio

 

• Nid ydym angen y gallu i siarad Cymraeg i fod yn orfodol, fodd bynnag os gall y ceisydd siarad Cymraeg gwelir hyn fel budd mawr.

 

Llythyrau

 

• Rydym yn ymateb i unrhyw lythyrau Cymraeg mewn Cymraeg, yr un peth gydag e-bost.

 

Cysylltiadau a’r cyfryngau`

 

• Lle bosib bydd yna gyfieithydd Cymraeg ar gael pan rydym yn gwneud datganiad i’r wasg.

 

• Rydym yn gweithio gyda’r holl wasg, cyfryngau a newyddiadurwyr ar sail deg a chyfiawn. Yn cynhyrchu cynnwys Saesneg a Chymraeg ar adegau gwahanol.

 

Cymdeithas

 

• Rydym yn hybu a gweithio gyda busnesau a sefydliadau’r ein hardal mewn ffordd sy’n cryfhau’r gymuned leol a’i famiaith.

 

• Mae denu cwsmeriaid lleol a Chymreig yn ganolog i’n llwyddiant fel busnes. Mae hefyd yn golygu bod gennym nifer uchel o gwsmeriaid sy’n siarad Cymraeg, rydym yn gobeithio helpu creu cenhedlaeth newydd o syrffwyr ifainc sy’n siarad Cymraeg.

 

• Bydd yna ffocws dwyieithog cryf yn yr ardaloedd plant, rydym yn awyddus i Surf Snowdonia fod yn gyfleuster da ar gyfer yr ieuenctid lleol, er enghraifft lle i rieni dod a’u plant iau i chwarae ac amseroedd gwersi syrffio i grwpiau ieuenctid lleol.

 

• Rydym yn defnyddio a gwerthu cynnyrch lleol a Chymraeg lle bosib.

 

Gwasanaeth Cyfieithu

 

• Rydym ni bob amser yn defnyddio sefydliad neu gwmni sydd wedi’I gymeradwyo gan Comisiynydd y Gymraeg ar gyfer unrhyw wasanaethau cyfieithu sydd ei angen.

 

• Bydd cyfieithu sylfaenol mewnol yn cael eu darparu gan yr adran marchnata a staff Cymraeg lle bo hynny’n briodol.

 

Monitro ein Polisi

 

• Rydym yn adolygu yn rheolaiddsut y gweithredir ein bolisi Cymraeg ac yn sicrhau gwelliannau pan fo modd.

 

Hysbysu’n Staff

 

• Rhoddir gwybod i’n holl staff am ein polisi dwyieithog, mae’n cael ei ymgorffori mewn polisïau ein cwmni.

 

Cwynion

 

• Dylai cwynion yn ymwneud â’r polisi hwn cael eu cyfeirio at gyfarwyddwyr y cwmni.

 

Hoffech chi wybod mwy?

 

• I gael mwy o wybodaeth am ein gwasanaeth Cymraeg os gwelwch yn dda ffoniwch 01492 353 123 neu gyrwch ebost i info@surfsnowdonia.com.

Surf Snowdonia’s Welsh Language Policy 2016

Policy Statement

 

We’re committed to the Welsh community we operate in and will promote the Welsh language, heritage and culture.

 

Our Welsh language policy recognises our achievements to date and will be updated as new policies and initiatives are introduced.

 

We see this policy as forming part of a progressive and forward-looking commitment within the adventure activity industry in North Wales to promote a bilingual country.

 

 

Corporate Identity

 

• The words Surf Snowdonia, when used to indicate our name, will always be used in English only. With this one exception, it is our aim is to make our public image and corporate identity fully bilingual. This includes the use of letterheads, business cards and email signatures.

 

• We always give consideration to the Welsh language when planning new projects or campaigns.

 

Signage

 

• Our permanent signs in both internal and external public areas of the Surf Snowdonia site are bilingual.

 

• The Welsh language will appear first on any new signage.

 

Marketing and Informative Literature

 

• Marketing, promotional and informative literature will be bilingual or with separate English and Welsh versions. Unless that literature is specifically targeting English speaking markets.

 

• We have bilingual menus in our Deli and Restaurant.

 

Welsh-Speaking Staff

 

• The availability of Welsh speakers varies daily and in different departments. We always have at least one bilingual member of staff in customer service departments at any one time.

 

• We encourage our staff to speak Welsh and Welsh speaking staff wear the recognised Welsh Language Commissioner badge to show they speak the language. We also have staff Welsh learner badges and those who are learning are encouraged to converse in Welsh.

 

• We respect the fact that a number of our staff are Welsh speakers and encourage all our staff to communicate to one another in the language of their choice within the workplace.

 

Welsh Language Telephone Service

 

• A procedure for a bilingual telephone greeting will be in place for the 2016 season.

 

• If a caller requests they would like to speak in Welsh they will be transferred to a Welsh speaking member of staff who can deal with their enquiry.

 

• If there are no Welsh speakers available at the time we will arrange a time to call the customer back.

 

• We have a bilingual automated out of hours telephone message.

 

Website and Social Media

 

• The website will be presented in both English and Welsh.

 

• We communicate in both English and Welsh on our social media channels unless specifically targeting English speaking markets. We answer questions or make comments on social media in Welsh or English depending on the language the question or point is scripted in.

 

• Currently our booking system is not capable of being bilingual. We look to improve this in the future.

Recruitment

 

• We consider the employment of local people and Welsh speaking staff to be desirable.

 

Letters

 

• We respond in Welsh to any letters or emails received written in Welsh.

 

Media Relations

 

• Where possible Welsh translation will be available when we make a press release.

 

• We have and will continue to work with all press, media organisations and journalists on a fair and equitable basis. Producing both English and Welsh content for different occasions.

 

Community

 

• We work alongside and promote other businesses, organisations and projects in our area, in a way which strengthens the local community and its native language.

 

• Attracting local and Welsh customers is central to our success as a business. It also means we have a high number of Welsh speaking customers, and we hope to help create a new generation of young Welsh speaking surfers.

 

• There will be a strong bilingual focus in the Children’s activity areas as we are keen for Surf Snowdonia to be a beneficial facility for local younger generations, from parents bringing their younger children to the kids soft play area to Surf School lessons for local clubs, schools and children’s organisations.

 

• Where possible we promote and sell Welsh branded local produce and use local suppliers and contractors when possible.

 

Translation Service

 

• We always use an organisation or company approved by the Welsh Language Commissioner to provide our translation and proof reading services.

 

• In-house translation will be provided by the marketing department and Welsh speaking staff where appropriate.

Monitoring our Policy

 

• We regularly review the implementation of this policy and make improvements where needed.

 

Informing Our Staff

 

• We inform all our staff of our Welsh language policy, which forms part of the company’s policies and handbook.

 

Suggestions of Improvement and Complaints

 

• Suggestions of improvement and complaints related to this policy should be directed to the Company Directors.

 

Would you like to know more?

 

• If you have any questions or would like more information regarding our use of the Welsh language please call 01492 353 123 or email info@surfsnowdonia.com.

OPENING 11th MARCH 2017

BE THE FIRST TO GET ALL THE LATEST NEWS & OFFERS BY SIGNING UP FOR THE SURF SNOWDONIA NEWSLETTER Simply enter your name, email and hit “Sign up”